การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วม ประกาศเจตารมณ์จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ