การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

 

 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

**************************************************

          องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

**************************************************

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ดำเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณะสุข ในการแจกเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019

**************************************************

 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2564

**************************************************

          โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูโบ๊ะสาวอ ให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น

**************************************************