มาตราฐานการปฏิบัติงาน

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ระหว่างผู้บังคับบัญขา หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กับ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดจำนวนวันมาสาย การมาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ดาวน์โหลด