มาตราฐานการปฏิบัติงาน

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตราฐานการปฏิบัติงาน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดจำนวนวันมาสาย การมาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ดาวน์โหลด