มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ (TA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖๓ และมาตรการภายในเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน

    รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2563