หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ (การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเสื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล)

ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนวันมาสาย การมาปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ดาวน์โหลด

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลด