แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)   ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการกจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ส่วนที่ ๑ บทนำ ดาวน์โหลด
ส่วนที่ ๒ (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด
ส่วนที่ ๒ (๒) บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด