รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงกันการทุจริต ดาวน์โหลด