ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

⇒ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุ
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือเจ๊าะ - กระทุง
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นตาล - กูโบร์แชมะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนารีบีซู หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบือแนโตะฆี หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย โดยการซ่อมคันดินคลองส่งน้ำ สายส้มป่อย หมู่ที่3 ตำบลบาเจาะ
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 7
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 12 ตัว