Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนมกราคม 2567 นำโดย นายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊ะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลบาเจาะ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า และการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีนายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ/ผอ.ศปก.อ.บาเจาะ เป็นประธาน และมีผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมฯการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามภารกิจ และนโยบายของรัฐบาลในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการบริหารจัดการขยะ อปท. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน ๒๕๖๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันศุกร์ ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบืเจ๊าะ ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินครั้งนี้

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาะ   วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ ประชาน และเยาวชนศูนย์ตาดีกาทุกหมู่ของตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม "โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วตำบลบาเจาะ"  ณ มัสยิดริยาฎอตุลญันนะห์ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส