Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงประชาสัมพันธ์รรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้ปกครองและเด็กเล็กทุกท่าน ร่วมกันสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ  ผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ร่วมกิจกรรม"โครงการส่งเสริมการรณรงค์เด็กปฐมวัยปลอดภัยถ้าใส่หมวกกันน็อค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ''  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 8.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล 6) ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ และในวันนี้เป็นวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่ตัวแทนครูโครงเรียนตาดีกาในตำบลบาเจาะ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา ในวันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส