Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการเรียนรู้สิทธิหน้าที่การปกครองตามระบบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริการส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และป่าไหม้บีชรีสอร์ท อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส