Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (อาซูรอสัมพันธ์) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย องค์การบริหารงานส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการตำบลสะอาด ไฟฟ้าสว่าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ และข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา บริเวณถนนสายกูโบร์เจาะบาตู หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการเรียนรู้สิทธิหน้าที่การปกครองตามระบบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส