Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม"โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566''  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ


 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม"โครงการอาซูรอสัมพันธ์'' ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส   กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน คณะกรรมการศพด.บือเจ๊าะ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน  วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟัน จำนวน 29 คน  2. เพื่อลดอัตราฟันฟุในเด็กเล็ก  3. เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี จำนวน 71 คน  4. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการมีทันตสุขภาพที่ดีของเด็กตั้งแต่วัยเยาว์วัย

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 715 คน วัตถุประสงค์: 1.เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคีระหว่างสถาบันสอนศาสนา เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อบต.บาเจาะ 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 3.เพื่อให้เยาาวชน และประชาชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬา และทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 4.เพื่อปลูกฝั่งให้เยาวชน และประชาชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมฯ 4.เพื่อให้เยาวชน และประชาชนเกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการทำงาน