Home

Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

    โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
-จัดโครงการกีฬา อบต.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2566 ณ สนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
-กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บาเจาะ จำนวน 180 คน
-วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบาเจาะ

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

   โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ 2566
- จัดขึ้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
- กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ
- วัตถุประสงค์ : บริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแก่เด็กในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และภาวะออกเลือดมาก ( Bleeding)

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ พร้อมด้วย ปลัดอบต.บาเจาะ สมาชิกสภาอบต.บาเจาะ พนักงานอบต.บาเจาะ เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ นายอัสมาน มูเด็ง ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็น โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส เพื่อรณรงค์ ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส