Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันอังคาร ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อบต.  ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำเด็กเล็กฯไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่  ณ สวนปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

🏆 รางวัลไทย…รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต 🏆

🏆"รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี"✅ และ
🏆"รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี"✅
🔴 ประจำปี 2567 สาขา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

🎉⭐️ ขอแสดงความยินดีกับนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้รับรางวัล เกียรติคุณ "รางวัลไทย" 👏👏

🟧 ซึ่งได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ทั้ง 5 ด้าน
1. การบริหารจัดการ
2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. การบริหารการเงินการคลัง
4. การบริการสาธารณะ
5. ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

🟧 จึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เห็นพ้องกันว่าเป็น "องค์กร" และ "ผู้นำ" ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานประสบความสำเร็จในการดูแลประชาชน มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ✅

🟧 ดำเนินการโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ✅

#รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต
#รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี
#รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี
#โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
#มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
#โครงการเสริมสร้างการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ  1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน" วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มอบหมายให้ นายรัสดี อาเเว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เป็นประธานเปิดงานฯ ร่วมกับ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ   ประธานสภาเเละ รองประธานสภาองค์การบิหารส่วนตำบลบาเจาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบาเจาะ พนักงานจ้างและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรม มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรายใหม่ เปิดบัญชีรับฝากขยะ กิจกรรมการรับ-ซื้อขายขยะรีไซเคิล อีกทั้งการรณรงค์สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ รองปลัดฯ ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมกันต้อนรับ นายอัสมาน มูเด็ง ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ พร้อมคณะ ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส