Home

Home

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

          วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โดยนายกอินเลียส์ หะยีมาหะมะ มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.บาเจาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บาเจาะ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้และ Big Cleaning Day เนื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนบาเจาะ โดยนายกอินเลียส์ หะยีมาหะมะ มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.บาเจาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บาเจาะ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี 21 ตุลาคม 2565 เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
#องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (อาซูรอสัมพันธ์) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย องค์การบริหารงานส่วนตำบลบาเจาะ