Home

Home

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประชุม เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์สถานที่กักกัน covid 19 (bacho local quarantine) ร่วมกับ อำเภอบาเจาะ รพ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตำบลบาเจาะ เพื่อกำหนดมาตราการและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งทราบสภาพปัญหาการดำเนินงาน ตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้นำพนักงานส่วนตำบล นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกับ ทางอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมรับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงพยาบาลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส