Home

Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

           โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
-จัดโครงการกีฬา อบต.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2566 ณ สนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
-กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บาเจาะ จำนวน 180 คน
-วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบาเจาะ

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

   โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ 2566
- จัดขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
- กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ
- วัตถุประสงค์ : บริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแก่เด็กในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และภาวะออกเลือดมาก ( Bleeding)