Home

Home

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ พร้อมด้วย ปลัดอบต.บาเจาะ สมาชิกสภาอบต.บาเจาะ พนักงานอบต.บาเจาะ เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ นายอัสมาน มูเด็ง ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็น โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส เพื่อรณรงค์ ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ พร้อมด้วย สมาชิกอบต.บาเจาะ ปลัดอบต.บาเจาะ พนักงานอบต.บาเจาะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายทิพย์ บุญวิโรจน์ ปลัดอำเภอประจำตำบลบาเจาะ/ว่าที่ ร.อ.สุวัฒนา ธรรมอาภาสกุล ผบ.ร้อย.ทพ.นย.5 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบาเจาะ โดยช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลบาเจาะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

          วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โดยนายกอินเลียส์ หะยีมาหะมะ มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.บาเจาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บาเจาะ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้และ Big Cleaning Day เนื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส