Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

   

     โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

      จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ที่ว่าการอบต.บาเจาะ พร้อมกันในวันที่ 29 เม.ย.2564 เวลา 14.00 น

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564